top of page

תגובת מורים מובילים שינוי להסכם השכר:

לאחר חודשים של מאבק, נחתם הסכם שכר חדש.

לראשונה הוכנסו עקרונות חשובים לתוך מנגנון העסקת עובדי ההוראה. בין העקרונות החשובים הללו – שנכנסו להסכם גם בזכות הפעילות של "מורים מובילים שינוי" – ניתן למנות את: החוזים האישיים, תוספת שכר דיפרנציאלית, ימי חופשה גמישים, רצפה שקלית לתפקידים והגדלת האוטונומיה הניהולית – הן בגמול שעות נוספות, הן בגמולי תפקיד. בשורה משמעותית נוספת היא הסרת החסם להעסקה מעל 100 אחוזי משרה.

אך למרבה הצער בהסכם זה ישנם גם מאפיינים המשַמרים את הקיבעון הקלוקל של מנגנון העסקת המורים בישראל. מאפיינים אלו נותרו גם במסגרת ההסכם החדש – בגלל התנגדותה של הסתדרות המורים – הגם שהם־הם אשר הובילו במידה רבה למשבר הנוכחי במערכת החינוך.

בין הקלקולים הללו יש למנות את: השארת המנגנון האחוזי תלוי־הוותק בתוספת השכר; השארת המגנון האחוזי והימנעות ממתן רצפה שקלית של מרבית גמולי התפקידים ובתוכם ריכוז המקצוע; הימנעות מפישוט תלוש השכר והעמסתו בפרטים; ואי־הגמשת הליך הפיטורין.

לצערנו, שינויים חשובים נוספים נדחו לשנים הבאות ולא ייכנסו לתוקף בשנה הנוכחית או בשנה הבאה. גמולי תפקיד למורים איכותיים וחוזיים אישיים הם שינויים משמעותיים מאוד ובהם טמונה עיקר הבשורה לשיפור ההכרחי במערכת החינוך – ונכון היה שלא לעכב עם החלתם.

מעבר לנושאים הגדולים והמהותיים, ההסכם כולל פרטים ושינויים רבים שמן הראוי להתבונן בהם. כמורים הבקיאים ברזי המערכת, אנו יודעים להצביע על השפעתם של פרטים שמבט מחוץ למערכת עשוי להחמיץ. לדוגמה, בהסכם השכר החדש ישנה לראשונה הסכמה על תוספת שכר למחנכים שבכיתתם תלמידי שילוב: זוהי תוספת מבורכת אולם היא מתעלמת ממורים מקצועיים הנושאים בנטל זהה. דוגמה נוספת לסעיף בעייתי בהסכם היא שמגמולי התפקיד בשליטת המנהל אין הפרשות לקרן ההשתלמות. בהסכם ישנם עוד סעיפים רבים ואנחנו מזמינים את מי שעוסק בתחום לקרוא לעומק את ההסכם ולנסות לברר את ההשפעות של כלל הסעיפים – גם אלו שנראים נעדרי חשיבות.

בשולי הדברים עלינו להעיר על שתי נקודות מקוממות המצויות בהסכם.

ראשית, בהסכם נכתב במפורש שפרטי המנגנונים של ימי החופשה הגמישים והחוזים האישיים מופיעים במכתבים של מנכ"לית משרד החינוך. אולם מכתבים אלו לא צורפו להסכם ולא ניתנו לעיון הציבור בכלל והמורים בפרט.

שנית, להסכם הוכנס סעיף המורה על העברת 17 מיליון שקלים מכספי הציבור לקופת הסתדרות המורים לטובת קרן הרווחה. על כספים אלו אין כל מנגנון פיקוח והם מנוצלים בצורה לא שקופה.

אנו מקווים שהסכם השכר החדש יהיה משום דריסת רגל ראשונית לשינויים ההכרחיים במערכת החינוך. נראה שבמשרד האוצר מבינים את הצורך בהגמשת ההעסקה של המורים; וכולנו תקווה שגם ארגוני המורים ישכילו לשפר את אופן ההעסקה בצורה המתאימה למאה ה־21.

נמשיך להיאבק.

bottom of page